REKRUTACJA dzieci do żłobka od IX 2020

Drodzy Rodzice !

Już dzisiaj udostępniamy dokumenty rekrutacyjne do Żłobka Amisiowa Kraina Dziecka II.

Dokumenty przyjmowane będą w dniu 16.06.2020.od godz. 9 w Żłobku , ul.Tischnera 45, 98-220 Zduńska Wola.

Dokumenty rekrutacyjne:

(prosimy drukować w kolorze)

1 DEKLARACJA https://zlobek.ami.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/zalacznik-1-deklaracja.doc

2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY      zalacznik 2 formularz
3Oświadczenie Mama samotna zalacznik 4 oswiadczenie samotna matka

4 Oświadczenie osoba pracująca zalacznik 5 os pracujaca

5 Oświadczenie osoba bezrobotna/bierna zawodowo  zalacznik 6 bezrobotna osoba

6 Karta dziecka zalacznik 7 karta dziecka

7 Zgoda na przetwarzanie danych rodo

PROJEKT – AMISIOWA KRAINA DZIECKA II

Numer projektu:  RPLD.10.01.00-10-B009/18

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ADRES Żłobka – Zduńska Wola:
ul. Tischnera 45, Zduńska Wola,

e-mail: zlobekami.zdwola@wp.pl

tel: 517058248

adres Facebook: https://www.facebook.com

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub utrzymaniem zatrudnienia lub uzyskaniem zatrudnienia 26 rodziców/opiekunów, które uczą się, pracują lub zamieszkują województwo łódzkie powiat zduńskowolski

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celu szczegółowego zapewnienie opieki dla dzieci w ramach utworzonych 26 miejsc opieki żłobkowej dzieci od 12 miesiąca do 3 lat, również w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową stanowią osób powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze
względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, osoby które nie wróciły na rynek pracy po okresie urodzenia dziecka) jak również osoby pracujące które dzięki udziałowi w projekcie utrzymały zatrudnienie. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 26 osób (24K) i 2(M) niezależnie od wieku wykształcenia i stanu zdrowia z pow. zduńskowolskiego. W tym: 22 osób pracujących i 4 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

 

Realizacja projektu trwa do 31 marca 2021 r. , po jego zakończeniu pobyt dziecka za pełną odpłatnością.