PROJEKT UNIJNY

Projekt AMIsiowa Kraina II  (Zduńska Wola)
Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub utrzymaniem zatrudnienia lub uzyskaniem zatrudnienia 26
rodziców/opiekunów, które uczą się, pracują lub zamieszkują województwo łódzkie powiat zduńskowolski Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celu szczegółowego
zapewnienie opieki dla dzieci w ramach utworzonych 26 miejsc opieki żłobkowej dzieci od 12 miesiąca do 3 lat, również w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami
Poprzez działania proj będzie możliwe zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie pracy osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych
działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Należy zauważyć iż rezultatem podejmowanych działań będzie zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej, co umożliwi
łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób. Tym samym projekt (poprzez stworzenie Żlobka) przyczyni się do realizacji wskazanego celu szczegółowego RPO WŁ tj. wzrostu
poziomu aktywności zawodowej os. spraw. opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Dodatkowy innowacyjny cel szczegółowy na terenie powiatu to umożliwienie minimum 2 dzieciom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej i normalnym
funkcjonowaniu a im rodzicom możliwość powrotu do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub też utrzymanie zatrudnienia
Tworzenie nowych
Projekt skierowany do GD z woj. łódzkiego. W przypadku osób fizycznych uczą się/ pracują lub zamieszkują na terenie
powiatu zduńskowolskiego,na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC.
Grupę docelową stanowią osób powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze
względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, osoby które nie wróciły na rynek
pracy po okresie urodzenia dziecka) jak również osoby pracujące które dzięki udziałowi w projekcie utrzymały
zatrudnienie. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 26 osób (24K) i 2(M) niezależnie od wieku wykształcenia i
stanu zdrowia z pow zduńskowolskiego. W tym: 22 osób pracujących i 4 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla
których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.
Rekrutacja do żłobka AMISIOWA KRAINA DZIECKA w Zduńskiej Woli  na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywać się 16 czerwca 2020 od godz. 9:00 w placówce przy ulicy Tischnera 45
Zapraszamy na dni otwarte żłobka w dniach 9/10 czerwca 2020 w godz. 14:00- 16:00

Z przyjemnością informujemy iż rusza w Sieradzu projekt AMISIOWA KRAINA DZIECKA  (Sieradz) 

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

AMISIOWA KRAINA DZIECKA to projekt polegający na utworzenie żłobka zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lata w Sieradzu, w celu umożliwienia opiekunom powrotu na rynek pracy. Żłobek AMIsiowa Kraina dziecka będzie miejscem w którym rozwój poznawczy ruchowy i intelektualny maluszka będzie dla nas priorytetem.

Projekt skierowany jest do 18 osób , które niezależnie od wieku, wykształcenia i stanu zdrowia opiekują się dziećmi w wieku do lat 3, umożliwiając tym samym powrót na rynek pracy osobom zamieszkującym na terenie gminy Sieradz, w tym: 12 osobom pracującym przebywającym na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, 6 osób nieaktywnych zawodowo. Cel projektu – powrót lub wejście na rynek pracy 18 (18K) osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie gminy Sieradz poprzez zapewnienie opieki nad ich dziećmi w wieku 1-3r w żłobku.

 

Rekrutacja do żłobka w ramach projektu na wrzesień 2019 odbędzie się w czerwcu 2019 roku.