Rektrutacja do Integracyjnego ŻŁobka w Zduńskiej Woli

Drodzy Rodzice

01.07.2019 roku od godz. 9 ruszamy z rekrutacją rodziców do projektu  AMISIOWA KRAINA DZIECKA II
i dzieci w wieku od 12 mcy do 3 lat do Żłobka Integracyjnego  w Zduńskiej Woli ul. Tischnera 45 od 01.09.2019 roku.

 

PROJEKT – AMISIOWA KRAINA DZIECKA II

Numer projektu:  RPLD.10.01.00-10-B009/18

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ADRES Żłobka – Zduńska Wola:
ul. Tischnera 45, Zduńska Wola,

e-mail: zlobekami.sieradz@wp.pl

tel: 798 145 809

adres Facebook: https://www.facebook.com

adres Facebook: https://www.facebook.com

 

Projekt „AMIsiowa Kraina Dziecka II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub utrzymaniem zatrudnienia lub uzyskaniem zatrudnienia 26 rodziców/opiekunów, które uczą się, pracują lub zamieszkują województwo łódzkie powiat zduńskowolski

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celu szczegółowego zapewnienie opieki dla dzieci w ramach utworzonych 26 miejsc opieki żłobkowej dzieci od 12 miesiąca do 3 lat, również w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową stanowią osób powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze
względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, osoby które nie wróciły na rynek pracy po okresie urodzenia dziecka) jak również osoby pracujące które dzięki udziałowi w projekcie utrzymały
zatrudnienie. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 26 osób (24K) i 2(M) niezależnie od wieku wykształcenia i stanu zdrowia z pow zduńskowolskiego. W tym: 22 osób pracujących i 4 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

 

Regulamin udziału dziecka w projekcie:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

(prosimy drukować w kolorze)

1 DEKLARACJA  – zalacznik 1 deklaracja

2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY –zalacznik 2 formularz

4 Oświadczenie Mama samotna zalacznik 4 oswiadczeniesamotna matka

5 Oświadczenie osoba pracująca zalacznik 5 os pracujaca

6 Oświadczenie osoba bezrobotna/bierna zawodowo zalacznik 6 bezrobotna osoba

7 Karta dziecka zalacznik 7 karta dziecka

8 Zgoda na przetwarzanie danych rodo

 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 1.7.2019 od godz 9 przez Panią Dyrektor Żłobka w biurze projektu.

Biuro projektu:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI

ul. Getta Żydowskiego 34

98-220 Zduńska Wola